Användarvillkor.

Denna webbplats ägs och drivs av Peazy AB. Den är tillgänglig för dig i informationssyfte. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du och samtycker till Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, bör du inte använda denna webbplats.

 1. Så fungerar Peazy.se

Peazy.se ägs och drivs av Peazy Group AB, 556929-8655, nedan Peazy. Peazys tjänst finns på webbplatsen https://Peazy.se/ och hjälper privatpersoner och företag (”användare”) att hitta tjänsteföretag/influencers som utför marknadsförings relaterade tjänster (”företagen”). Som användare är det alltid kostnadsfritt att använda Peazy och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via Peazy.

När användare lägger in en förfrågan på Peazy så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Peazy garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till Peazys tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När företaget tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.

 1. Personuppgifter och integritetspolicy

Peazy är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Peazy kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Användaren är införstådd med att Peazy vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till de företag som väljer att besvara en offertförfrågan. Peazy kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information. Användaren har möjlighet ta del av Peazys behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Peazys integritetspolicy förklarar närmare hur Peazy behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. Integritetspolicyn finns här

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter: 
Peazy Group AB 
Org nr: 556929-8655
Address: Kinnekullevägen 30 A, 167 43 Bromma
info@peazy.se

 1. Kontrollerade företag

Peazy har anslutna företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa användare av Peazy att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. Peazy genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

F-skatt

Moms

Skuldfrihet hos Kronofogden

 1. Peazys ansvarsfrihet

Peazy är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Det innebär att Peazy inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

Användaren har ingen rätt att kräva Peazy på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Peazy.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Peazy.

 1. Förfrågningar på Peazy.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m

På Peazy finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att göra en förfrågan på Peazy.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare ska uppträda professionellt och vårdat på Peazy.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Peazy.se. Materialet som användare publicerar på Peazy.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Peazy bedriver. Missbruk av funktionerna på Peazy.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av Peazy.se.

I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra Peazys tjänst, förstöra Peazys renommé eller missleda Peazys företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Peazy rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

Användare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Peazy.

 1. Information på Peazy.se

Peazy arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Peazy.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Peazy i de fall det förekommer material på Peazy.se som inte är korrekt.

 1. Befriande omständigheter

Peazy är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

 1. Immateriella rättigheter

Peazy äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på Peazy.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Peazy.se ägs av Peazy och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Peazy.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

 1. Sanktioner

Peazy äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Peazy äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Peazy bedriver.

Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som användare publicerar på Peazy.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Peazy är användaren skyldig att hålla Peazy skadeslös eller ersätta Peazy för den skada som uppkommit.

 1. Ändringar

Peazy har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

 1. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Peazy Group AB 
Org nr: 556929-8655
Address: Kinnekullevägen 30 A, 167 43 Bromma
info@peazy.se
klagomal@peazy.se

 1. Plattformen Peazy.se

Peazys tjänst finns på webbplatsen https://www.peazy.se och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”Användarna”) att hitta tjänsteföretag i form av leverantörer av marknadsföringstjänster, annonser etc. Tjänsteföretagen benämns nedan som Peazys ”Kund/er/en”.

 1. Grundkrav

Företaget ska vara godkänd för F-skatt.

Företaget ska vara momsregistrerat.

Företagets ska inte ha några större eller betydande skulder hos Kronofogden.

Kunden förbinder sig därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid utförandet av tjänster för Användarna samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt.

Peazy kontrollerar löpande att Kunderna uppfyller dem grundläggande kraven. Uppfyller inte Kunden samtliga ovanstående grundkrav har Peazy rätt att omedelbart avbryta Kundens rätt att svara på förfrågningar från Användarna.

Som behörig att företräda Kunden ger du ditt samtycke till att dina och Kundens företagsuppgifter som registrerats på peazy.se publiceras på Peazy.se. Kunden godkänner även att uppgifter om användaromdömen samt kreditvärdighet publiceras på peazy.se. Kunden är vidare införstådd med att Användare, Peazy AB och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Kunden via brev, telefon, e-post och SMS.

 1. Betalning

Betalning ska ske i enlighet med vad som avtalats i Kundavtalet. Har inget avtalats ska betalning ske inom 30 dagar efter utsänd faktura. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och Peazy skickar en påminnelse till Kunden har Peazy rätt att ta ut ersättning för betalningspåminnelse.

 1. Kundförfrågningar och användarnas kontaktuppgifter

I det särskilda avtal Kunden ingår med Peazy ges ett visst antal förfrågningar eller krediter och eller utökad konto funktionalitet under avtalad löptid.

Peazy garanterar att minst en av Användarnas kontaktuppgifter (e-post eller telefon) är kontrollerad och validerad.

Peazy förmedlar Användarens kontaktuppgifter till de Kunder som väljer att svara på en förfrågan. Kunderna får inte sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla Användarnas kontaktuppgifter till tredje man. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Peazy.se. Dock får Kunderna, efter att Användaren i fråga anlitat Kunden, vidareförmedla Användarens kontaktuppgifter till av Kunden anlitad underleverantör.

 1. Hävning av avtalet

I de fall Kunden på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, t.ex. missbruka Användarnas kontaktuppgifter eller efter påminnelse inte erlägga betalning eller avtalad Avtalsavgift, har Peazy rätt att omedelbart häva detta avtal utan återbetalningsskyldighet gentemot Kunden.

I de fall anslutna Kunder företar handlingar ägnade att försämra Peazys tjänst, vidareförmedla uppgifter i strid med punkt 4, förstöra Peazys rennommé eller på annat sätt agera illojalt mot Peazy, har Peazy rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Kunden ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.

 1. Personuppgifter

6.1 Vardera part är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Peazys behandlar personuppgifterna för Användare som nyttjar Peazy.se och Peazy är att betrakta som personuppgiftsansvarig gentemot dessa Användare.

6.2 Då Peazy överför en Användares personuppgifter till Kunden gäller följande. Kunden är att betrakta som Personuppgiftsansvarig för Användarens personuppgifter. Det innebär i korthet att Kunden, vid behandling av Användarens personuppgifter, har ett ansvar för att följa GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

6.3 För att kunna fullgöra Peazys avtalsenliga förpliktelser mot Kunden, behandlas de personuppgifter som företrädare för Kunden lämnat till Peazy vid registrering av användarkonto, som exempelvis namn, adress och e-postadress. För dessa uppgifter är Peazy att betrakta som personuppgiftsansvarig. Mer information om Peazys behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicyn.

 1. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse.

Såsom befriande omständighet ska enligt detta avtal anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.

 1. Ansvarsbegränsning

För det fall webbplatsen Peazy.se av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.ex. att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Peazy helt eller delvis inte råder över har Kunden inte rätt att kräva prisavdrag på sitt särskilda Avtal.

Peazy är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Användare och Kunder. Peazy är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Användare och Kund. Detta innebär att Peazy inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Användare och Kund, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar.

Parternas ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador. Peazys skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar summan av vad Kunden erlagt i ersättning till Peazy under de närmaste sex månaderna, dock max ett belopp som motsvar ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 1. Immateriella rättigheter

Peazy äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publiceras eller delas av Kunden på Peazy.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Kunden eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Peazy.se ägs av Peazy och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Peazy.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

 1. Parts insolvens

Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

 1. Överlåtelse

Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan Peazys skriftliga godkännande.

 1. Meddelanden

Kunden ska meddela Peazy uppdaterade adress- och kontaktuppgifter i händelse av att de ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas i Kundavtalet angivna eller senare ändrade adresser.

 1. Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till Kundavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna. Peazy äger dock rätt att på egen hand vidta ändring i eller tillägg till dessa Allmänna villkor. Om ändring sker kommer Peazy att meddela detta innan ändringen träder i kraft. Meddelande kan ske via e-mail eller brev.

 1. Cookies

Peazy.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Peazy.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Peazy.se på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Peazy.se fullt ut.

 1. Händelse av tvist samt lagval

Tvist mellan parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

Peazy Group AB 
Org nr: 556929-8655
Address: Kinnekullevägen 30 A, 167 43 Bromma
info@peazy.se

 1. Peazys Integritetspolicy

Vi på Peazy (Peazy Group AB) värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Peazy samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Peazy är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress: 
Peazy Group AB 
Org nr: 556929-8655
Address: Kinnekullevägen 30 A, 167 43 Bromma
info@peazy.se

 1. Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t.ex. att du skickar in en förfrågan om att få offerter från tjänsteföretag, vid anmälan till våra nyhetsbrev eller när man ansluter ett företag för att bevaka marknadsplatsen på relevanta uppdrag. Ofta finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt, men ibland har vi upptäckt dig i vår omvärldsbevakning.

 1. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Peazy samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster våra användare och företag vill få utförda på marknadsplatsen Peazy.se. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

 1. Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med som att få offerter från tjänsteföretag eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

 1. Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlas av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 1. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 1. Hur använder vi cookies?

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Copyright 2018 Peazy AB. Peazy.se ägs och drivs av Peazy AB.